Шевченківський район м. Львова. ДНЗ № 147
Виховна робота

 

Виховання це — увесь процес формування особистості й підготовки її до активної участі у виробничому, суспільному й духовному житті. У дещо вужчому, але конкретнішому вираженні зміст виховання в народній педагогіці охоплює формування морального обличчя, інтелектуальний і фізичний розвиток, прищеплення працьовитості й естетичних смаків.

Виховна робота нашого дошкільного закладу направлена на виконання завдань і вимог програми розвитку дитини "Українське дошкілля". Весь навчально-виховний процес відповідає віковим та психологічним особливостям дітей.

 

Колективна робота діток старшої групи "Білосніжка і гноми", тема "Моя Україна єдина"

 

 

В процесі навчально-виховного процесу педагоги нашого дошкільного закладу стараються дотримуватись таких принципів:

1.Принцип народності передбачає єдність загальнолюдсь­ких і національних цінностей; забезпечення національної спря­мованості виховання; оволодіння духовними багатствами свого народу: мовою, традиціями, звичаями, національно-етнічною культурою; шанобливе ставлення до національних надбань тих народів, які мешкають в Україні.

2.Принцип демократичності потребує подолання автори­тарного стилю виховання; забезпечення співробітництва вихова­телів і вихованців; врахування думки колективу й кожної особи­стості; виховання особистості як вищої природної і соціальної цінності; формування колективу на засадах волі і прагнень його членів; в цілому формування вільної особистості.

3.Принцип природовідповідності спрямований на врахуван­ня багатогранної природи людини, особливостей її анатомо-фізіологічного і психічного розвитку.

4.Принцип гуманізації передбачає створення оптимальних умов для інтелектуального і соціального розвитку кожного ви­хованця; виявлення глибокої поваги до людини; визнання при­родного права кожної особистості на свободу, на соціальний за­хист, на розвиток здібностей і вияв індивідуальності, на самореалізацію фізичних, психічних і соціальних потенцій, на створен­ня соціально-психічного фільтра проти руйнівних впливів нега­тивних чинників навколишнього природного і соціального сере­довища; виховання у молоді почуттів гуманізму, милосердя, доб­рочинності.

5.Принцип неперервності випливає з того, що виховання є багатогранним і багатофакторним процесом, який не обмежуєть­ся ні часовими, ні віковими рамками; виховання здійснюється з часу народження і триває впродовж усього життя; соціальне і природне середовище, діяльність особистості так чи інакше впли­вають на формування певних якостей; процес навчання — важ­ливий чинник виховання як через зміст навчального матеріалу, так і через організацію діяльності.

6.Принцип індивідуалізації та диференціації: врахування у навчально-виховному процесі індивідуальних особливостей фізичного, психічного і соціального розвитку особистості; засто­сування засобів впливу на особистість з урахуванням її індивіду­альних фізичних і соціально-психічних властивостей; моделю­вання на основі індивідуальних потенцій групових та індивіду­альних програм розвитку, стимулювання фізично-оздоровчої, предметно-практичної, навчально-пізнавальної, соціально-кому­нікативної, орієнтаційно-оцінної діяльності вихованців.

7.Принцип єдності виховання і життєдіяльності: процес виховання — не відокремлена сфера діяльності уособлених лю­дей, він є цілісною системою організації життєдіяльності дітей і дорослих у сім´ї, школі, на виробництві, в соціально-природно­му середовищі; кожен компонент такої діяльності певним чином впливає на формування тих чи тих якостей особистості; органі­зовуючи будь-який вид діяльності, необхідно дбати, щоб вона несла в собі виховний потенціал.

Принцип етнізації передбачає наповнення виховання на­ціональним змістом, спрямованим на формування національної свідомості і національної гідності; створення умов для дітей усіх національностей, що є громадянами України, навчатися рідною мовою, вивчати традиції, звичаї, обряди свого народу; забезпечувати умови для відчуття етнічної причетності до свого народу, його культури, формування рис національної ментальності; ви­ховувати в молоді почуття соціальної відповідальності за збере­ження, примноження і продовження етнічної культури.

9.      Принцип послідовності і систематичності вимагає забезпечувати певний вплив на особистість дитини з урахуванням
її вікових можливостей і розвитку, поступово розширювати сис­тему вимог до діяльності; забезпечувати доцільну єдність вимог до вихованця з боку вихователів (членів сім´ї, та ін.): створювати оптимальні умови для вияву самостійності вихован­ця при розв´язанні виховних завдань, дбаючи про розумне педа­гогічне керівництво.

10.    Принцип культуровідповідності передбачає невід´ємний
зв´язок виховання з культурними надбаннями людства і, зокре­ма, свого народу: знання загальнолюдських багатств у царині культури, особливостей розвитку та становлення національної культури і її взаємозв´язку з загальнолюдською, знання історії свого народу, його культури; забезпечення духовної єдності та спадкоємності поколінь.

 

 


 

 

У сучасній педагогіці до виховного процесу мають місце різні підходи: системний, комплексний, особистісний, особистісно-розвивальний, технологічний та ін.

Відкриті покази, колективні перегляди

 

 

В и с т а в к и, конкурси

№ за/п

Зміст заходу

Термін

Відповідальні

Форма проведення

Примітка

1

- На кращу групу до нового навчального року

08-09.2016р.

педагоги

конкурс

 

2

- Ой радуйся земле /кращий куточок до Новоріччя/

12.2016

педагоги

конкурс

 

3

Вернісаж:

- осінь;

- Зима;

- Весна;

- Літо;

 - Великодні картинки;

 

 

І раз в кВ.

 

 

 

04.2017р.

 

педагоги

 

Виставки дитячих робіт

 

 

 

 

 

Організовуючи виховний процес у навчальних закла­дах, педагоги мають вдумливо, творчо і конструктивно підходи­ти до реалізації принципів виховання. Це стосується як змісту, так і форм, засобів, методів виховної діяльності.

 

 

 

 

ФІЗИЧНИЙ РОЗВИТОК

 

 

 

 

 

 

СОЦІАЛЬНО-МОРАЛЬНИЙ РОЗВИТОК:

 

ПІЗНАВАЛЬНИЙ РОЗВИТОК:

 

 

 

 

МОВЛЕННЄВИЙ РОЗВИТОК:

 

 

 

ХУДОЖНЬО-ЕСТЕТИЧНИЙ РОЗВИТОК:  

 

 

 

 

ІГРОВА ДІЯЛЬНІСТЬ 
ТРУДОВА ДІЯЛЬНІСТЬ :